Betalingsvoorwaarden

1.       Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

2.       Indien u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar.

3.       De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en u dus uw rekening zelf moet betalen. Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien u uw afspraak niet bent nagekomen. Ondanks uw eventuele verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen.

4.       Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen,  dienen 24 uur van te voren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een Niet nagekomen afspraak  in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

5.       Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14  dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.

6.       Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Tarieven 2024

 • Intake fysiotherapie  -> € 56.20
 • Intake fysiotherapie bij u thuis (op verwijzing) –> € 70.00
 • Behandeling fysiotherapie in de praktijk  –> € 44.75
 • Behandeling fysiotherapie bij u thuis (op verwijzing) –> € 56.20
 • Specialistische fysiotherapie: Manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie –> € 51.50
 • Specialistische fysiotherapie: Manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie aan huis –>  € 70.00
 • Groepstherapie voor 2 personen –> € 44.75
 • Groepstherapie voor 3 personen –> € 31.50
 • Groepstherapie voor 4 personen –> € 26.50
 • Groepstherapie voor 5-10 personen –> € 22,00
 • Extra lange zitting voor specifieke indicaties –> € 56.20
 • Niet nagekomen afspraak –> € 35,00